Chatwork

ภารกิจของเรา

ด้วยประสบการณ์ของเรานานในธุรกิจซอฟต์แวร์ 10 ปี เราได้สร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัย เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้